top of page
shutterstock_1135258877.jpg

บริหารอาคารสำนักงาน

FACILITY MANAGEMENT

บริหารอาคารสำนักงานอย่างครบวงจร

FACILITY MANAGEMNT

รับบริหารอาคารสำนักงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้วยระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย วางแผนงานบริหารจัดการอาคาร จัดการฐานข้อมูล ควบคุมและบำรุงรักษา โดยทีมงานที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า เพิ่มศักยภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ต่อเจ้าของอาคาร

“Art of managing resources related to build environment, its users and activities effectively and efficiently”

บริการของเรา

OUR SERVICE

แก้ไขสายไฟฟ้า

FACILITY MANAGEMNT

  • บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY MANAGEMENT)

  • บริหารการจัดการพื้นที่ใช้สอย (FACILITIES PLANNING)

  • บริหารจัดการบำรุงรักษาอาคาร (FACILITIES OPERATIONS & MAINTENANCE)

  • บริหารจัดการบริการที่เกี่ยวข้อง (FACILITIES SUPPORT SERVICE)

  • บริหารพลังาน (ENERGY MANAGEMENT)

  • บริหารความปลอดภัย (SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT)

สนใจขอรับบริการงานระบบวิศกรรม

ท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับบริการด้านงานระบบวิศวกรรม ผ่านช่องทางด้านล่าง

bottom of page