top of page
future-building-construction-engineering-project.jpg
future-building-construction-engineering-project.jpg

สารจากผู้บริหาร

Message From The Executives

city-building.jpg

"การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร"

คุณวิชัย เอี่ยมดนัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารจากกรรมการผู้จัดการ

        ลอดระยะเวลา 15 ปี ในการดำเนินงานของ บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราได้มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจงานวิศวกรรมประกอบอาคารเพื่อก้าวเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจนี้ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของทีมเพราะเราเชื่อมั่นว่าด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน จะส่งผลให้บริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันยิ่งไปกว่านั้น บริษัท

ด้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและให้ความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อมั่นว่าบน

ความเติบโตและแข็งแกร่งของบริษัทฯ เราสามารถดำเนินธุรกิจโดยควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งมอบคุณค่าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมได้เช่นกัน

        ในโอกาศที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 15 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญจากการที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์การดำเนินงานไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาและมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุน รวมถึงแผนงานของบริษัทฯ นับจากนี้จะสร้างการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

        ทั้งนี้ทิศทางขององค์กรในปี 2565 และในอนาคตที่โลกกำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลง 'ดิสรัปชัน' (Disruption) หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิธีการใช้ชีวิตของเราทุกคน ท่ามกลางการแข่งขันที่เปลี่ยนไป และความท้าทายในโลกยุคใหม่ การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาจากเรื่องพื้นฐานความเข้าใจในลูกค้าและการที่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกสภาวะ สิ่งเหล่านี้คือการปรับตัวของเราเพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า นับจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์และพัทธกิจของเราในการขับเคลื่อนธุรกิจนอกจากองค์ความรู้ขององค์กร ยังควบคู่ไปกับสร้าง "ค่านิยมหลัก (Core Value)" ด้วยทัศนคติที่ได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันของพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิด "วัฒนธรรม (Culture)" ที่ดีขององค์กรและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของ BPE ที่เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

        สุดท้ายนี้ บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังคงก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อไปในเส้นทางธุรกิจงานวิศวกรรมประกอบอาคารเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ในฐานะผู้บริหารขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ ร่วมมือ ร่วมใจ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตและมั่นคงยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

คุณวิชัย เอี่ยมดนัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

bottom of page